Přeskočit na obsah

STANOVY

Článek I

Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Euskaldun, z. s. (dále jen „spolek“)

2. Sídlo: Plzenecká 67, 326 00, Plzeň 2

Článek II

Právní postavení spolku

1. Spolek je samosprávnou právnickou osobou mající právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

2. Spolek je založen ve společném zájmu alespoň tří jeho členů k jeho naplňování. Nikdo není nucen k účasti ve spolku a nikomu není bráněno z něho vystoupit.

3. Žádný z členů spolku neručí za jeho dluhy.

Článek III

Účel spolku

1. Šířit povědomí o jazykové pestrosti, zejména prostřednictvím literatury.

2. Propagovat kulturu malých a méně prestižních jazyků, zasazovat se o zvyšování jejich prestiže. 

3. Upozorňovat na nezastupitelnou roli překladatelů jako ambasadorů mezikulturního dialogu a usilovat o důstojnější ohodnocení jejich práce.

Článek IV

Formy činnosti

1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) V rámci jednotlivých edic mapovat a české veřejnosti představovat písemnictví jazyků, které mají na české literární mapě často minoritní postavení.

b) Pořádat setkání a besedy s cizojazyčnými autory a jejich překladateli.

c) Navazovat spolupráci se vzdělávacími institucemi zaměřenými na výuku méně rozšířených jazyků.

d) Podporovat adepty literárního překladu v jejich úsilí a nabízet jim publikační možnosti.

Článek V

Vedlejší hospodářská činnost

1. Spolek vykonává vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní, spočívající v:

a) Vydávání a rozšiřování neperiodických publikací.

b) Prodej dárkových a upomínkových předmětů.

Článek VI

Členství

1. Členství ve spolku je dvojího druhu: řádné a čestné.

2. Členy spolku přijímá Členská schůze.

3. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmem spolku.

4. Člen spolku má především právo účastnit se Členské schůze. Řádný člen se svým hlasem podílí na rozhodování. Čestný člen se účastní pouze s poradním hlasem.

5. Řádný člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí.

6. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Tento seznam není veřejně přístupný.

Článek VII

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.

2. Členská schůze je svolávána na návrh některého z členů alespoň jednou v roce.

3. Členská schůze především:

a) přijímá členy;

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku;

c) volí a odvolává statutární orgán; a

d) rozhoduje o změnách stanov.

4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Vnitřní předpis spolku stanoví podmínky a pravidla takového usnášení.

Článek VIII

Statutární orgán spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je Předseda.

Článek IX

Pracovní výbor spolku

1. Předseda je zároveň členem Pracovního výboru spolku. Dalšími členy Pracovního výboru spolku jsou místopředseda a jednatel.

2. Předsedu, místopředsedu a jednatele ustavuje a odvolává členská schůze.

3. O volbě předsedy, místopředsedy a jednatele se členská schůze usnáší buď tajnou volbou, nebo aklamací. Požádá-li kterýkoli účastník členské schůze, aby se rozhodovalo tajnou volbou, rozhoduje se tajnou volbou.

4. Volební období předsedy, místopředsedy a jednatele je pětileté. Voleni mohou být opakovaně.

5. Kandidátní listinu pro volbu předsedy, místopředsedy a jednatele navrhuje dosavadní Pracovní výbor. Kandidáty může navrhovat i kterýkoli člen spolku.

6. Pracovní výbor je svoláván a řízen předsedou spolku, případně místopředsedou. Podle potřeby jsou na porady pracovního výboru zváni i členové spolku.

7. Pracovní výbor realizuje plnění koncepce činnosti spolku a stanovuje výši a lhůtu splatnosti členských příspěvků.

8. Pracovní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů pracovního výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, místopředsedy.

9. Uvolní-li se místo předsedy spolku, vykonává jeho funkci do řádné volby nového předsedy místopředseda.

Článek X

Kontrolní komise

1. Členská schůze volí na dobu dvou let Kontrolní komisi o třech členech. Kandidátní listinu pro volbu členů kontrolní komise navrhuje Pracovní výbor spolku.

2. Kontrolní komise sleduje hospodaření a dodržování předpisů orgány spolku a předkládá Členské schůzi revizní zprávu.

Článek XI

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří se svým či svěřeným majetkem a se získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením spolku.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob;

            b) členské příspěvky;

c) dotace a granty;

d) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti.

3. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy. Za hospodaření spolku odpovídá Pracovní výbor spolku, který každoročně předkládá zprávu o hospodaření Kontrolní komisi ke kontrole a Členské schůzi ke schválení.

4. Za evidenci hospodaření odpovídá pokladník pověřený Pracovním výborem spolku. Funkci pokladníka mohou zastávat místopředseda nebo jednatel, nikoli však předseda.          

5. Finančními prostředky disponují (podpisové právo mají) předseda, místopředseda a jednatel spolku.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

1. Prvním předsedou spolku je: Vít Groesl, Na Průtahu 249/19, 326 00, Plzeň 2, 30.07.1994

2. Prvními členy Pracovního výboru jsou:

            a) Martin Holý, Plzenecká 67, 326 00, Plzeň, 19.01.1973 (místopředseda)

            b) Ester Groesl, Na Průtahu 249/19, 326 00, 11.04.1995, Plzeň (jednatel)

3. Prvními členy Kontrolní komise jsou:

a) Miloš Jan Pavlata, Klabava 48, 338 41, Klabava, 10.04.1992

b) Ivo Groesl, U Borských Kasáren 3, 301 00, Plzeň, 16.02.1962

c) Milada Holá, Plzenecká 67, 326 00, Plzeň, 18.07.1977

4. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy.